Předpisy obchodu

Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu kotarbau.cz
 
Tyto Obchodní podmínky jsou veřejně přístupné na portálu **kotarbau.cz **všem uchazečům o uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím a veškeré informace v těchto obchodních podmínkách obsažené jsou zároveň sdělením relevantních skutečností potenciálním Kupujícím před uzavřením smlouvy.

1. Definice pojmů
 
„Prodávající“ – Michał Kotarba (fyzická osoba), vystupující pod firmou MK Trading Michał Kotarba, sídlem Karpacka 1, 32-040 Świątniki Górne, Polsko, REGON 381578790, NIP 9442261558, kontaktní e-mail: shop@kotarbau.eu.
 
„Internetový obchod“ – je server na adrese  kotarbau.cz, prostřednictvím něhož Prodávající prodává Zboží.
 
„Zboží“ – movitá věc, která je nabízena ke koupi v Internetovém obchodu. Každá movitá věc je v nabídce Internetového obchodu označena názvem a kódem a je vyobrazena na fotografii. Tato fotografie je ilustrační.
 
„Občanský zákoník“ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.
 
„Kupující“ – fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu uzavře Kupní smlouvu s Prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka Zboží. Kupující může být Spotřebitelem nebo Podnikatelem.
 
„Podnikatel“ – Kupující, který je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku.
 
„Spotřebitel“ – člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 
„Kupní smlouva“ – Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu, jejímž předmětem je dodání Zboží za Kupní cenu. Kupní smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouva, její vznik, platnost a následky neplatnosti, a veškeré závazky vyplývající z Kupní smlouvy se řídí českým právem, zejména ustanovením § 2079 a násl. občanského zákoníku.
 
„Předmět prodeje“ – Zboží vybrané Kupujícím z nabídky Internetového obchodu, které Kupující kupuje na základě Kupní smlouvy.
 
„Kupní cena“ – peněžní částka vyjádřená v českých korunách, která je úplatou za dodání Zboží. Kupní cena se skládá ze dvou složek. První složkou je cena uvedená v nabídce Internetového obchodu u konkrétního Zboží, a to včetně DPH, v okamžiku uzavření smlouvy. Druhou složkou Kupní ceny jsou náklady na doručení Zboží, jejichž výše závisí na volbě Kupujícího. V Kupní smlouvě se Kupující zavazuje Prodávajícímu tuto Kupní cenu zaplatit.
 
„Místo určení“ – místo, které Kupující označí při uzavírání Kupní smlouvy jako místo, kam má být Prodávajícím odeslán nebo osobně dodán Předmět prodeje a které je specifikováno následujícími údaji: jméno obce, jméno územního správního celku (okres, kraj), pokud je nutné ke specifikaci obce, jméno ulice, číslo popisné nebo číslo evidenční, pokud jsou přiděleny, směrovací číslo, stát. Pokud se strany nedohodnou jinak, Prodávající dodává zboží prostřednictvím tohoto Internetového obchodu pouze na území České republiky.
 
„Kurýrní služba“ – třetí osoba, podnikatel, která je ve smluvním vztahu s Prodávajícím a zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího do Místa určení.

<br>
2.   Úvodní ustanovení
 
2.1.   Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Předmět prodeje a Kupující se zavazuje Předmět prodeje převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu.
 
2.2.   Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího z Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu a jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.
 
2.3.   Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky.
 
2.4.   Tyto Obchodní podmínky platí jak pro Kupní smlouvy uzavřené se Spotřebitelem, tak
i s Podnikatelem, přičemž právní vztahy výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. V případě, že Kupujícím je Spotřebitel, se právní vztahy řídí také ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V případě jakéhokoliv rozporu Obchodních podmínek se zákonnou právní úpravou na ochranu spotřebitele, má přednost zákonná úprava a práva spotřebitele nemohou být Obchodními podmínkami nijak krácena.
 
2.5.   Uzavřením Kupní smlouvy dle čl. 3 Obchodních podmínek Kupující tyto přijímá a výslovně vyjadřuje souhlas s jejich obsahem.

3. Proces uzavírání smlouvy
 
3.1.   Předmětem uzavření Kupní smlouvy jsou zejména výrobky pro dům a zahradu, stavebniny, kovové výrobky, kování a domácí potřeby.
 
3.2.   Objednávky je možné zadávat 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.
 
3.3.   Za účelem provedení nákupu je nezbytné navštívit stránky **kotarbau.cz **vybrat si produkt a jeho parametry pomocí jednotlivých úkonů znázorňovaných na obrazovce a zadat objednávku. Provedení nákupu nevyžaduje registraci Kupujícího na stránkách internetového obchodu  kotarbau.cz.
 
3.4.   Zboží vyobrazené na stránkách internetového obchodu představuje výzvu Prodávajícího k podání nabídky Kupujícím. Vytvořením objednávky v Internetovém obchodě činí Kupující ve vztahu k Prodávajícímu nabídku na uzavření Kupní smlouvy.
 
3.5.   Při objednávání Zboží je Kupující povinen zvolit způsob platby, způsob doručení a také uvést adresu či adresy, na které má být zaslána zásilka s Předmětem prodeje.
 
3.6.   Smlouva se považuje za uzavřenou a pro smluvní strany závaznou ve chvíli, kdy Kupující obdrží od Internetového obchodu e-mail s potvrzením přijetí objednávky.
 
 
4. Dodání Zboží
 
4.1.   Prodávající se zavazuje dodat Předmět prodeje Kupujícímu společně se všemi součástmi, popřípadě příslušenstvím, dle Kupní smlouvy. Prodávající zajišťuje odeslání Předmětu prodeje pro Kupujícího zejména prostřednictvím Kurýrní služby, není-li dohodnuto jinak. Prodávající nenese zodpovědnost za zpoždění v dodání zboží, které bylo způsobeno zaviněním ze strany Kurýrní služby.
 
4.2.   V případě, že Kupující zvolí možnost osobního odběru Předmětu prodeje, je tak povinen učinit do 7 pracovních dnů od uzavření smlouvy, a to na adrese a v pracovních dnech a hodinách uvedených na internetových stránkách Prodávajícího.
 
4.3.   Dodaný Předmět prodeje je Kupující povinen převzít, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak.
 
4.4.   Kupující je povinen označit v objednávkovém formuláři Místo určení. Takto stanovené Místo určení je možné po uzavření Kupní smlouvy změnit pouze po dohodě s Prodávajícím. Prodávající zajišťuje odeslání Předmětu prodeje do Místa určení a Kupující je povinen převzít Předmět prodeje v Místě určení. Veškeré náklady související s přepravou Předmětu prodeje do Místa určení hradí Kupující částkou, která tvoří součást Kupní ceny, a to ve výši dle ceníku uvedeného na stránkách Internetového obchodu.

  1. V případě, že je zboží doručováno Kupujícímu prostřednictvím dopravce, je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal zboží není porušen s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující Předmět prodeje je jinak poškozena nebo zdeformována, má povinnost to oznámit dopravci. Kupující není povinen převzít od dopravce zboží s porušeným obalem svědčícím o neoprávněném vniknutí. Kupující stvrzuje neporušenost zásilky svým podpisem na dodacím listu s tím, že na pozdější reklamaci, která by se týkala porušení obalu, nelze brát zřetel.

4.6.   Není-li u konkrétního Zboží stanoveno jinak, činí doba dodání standardně 4 pracovní dny. V případě, že dojde k prodloužení doby dodání určitého Zboží, bude Kupující o novém termínu dodání neprodleně informován.  Doba dodání se počítá od momentu uzavření Kupní smlouvy.
 
4.7.   Kupující je v průběhu vytváření objednávky v Internetovém obchodě seznámen s jednotlivými způsoby dodání zboží a jejich cenou, na základě čehož si sám zvolí způsob dodání zboží.
 
 
5. Přechod nebezpečí škody na Předmětu prodeje a přechod vlastnického práva
 
5.1.   Nebezpečí škody na Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím. Pokud však Kupující v rozporu s Kupní smlouvou dodaný Předmět prodeje nepřevezme, přechází nebezpečí škody na Předmětu prodeje v okamžiku, kdy Kupující odmítl převzít Předmět prodeje nebo jinak dodaný Předmět prodeje nepřevzal.
 
5.2.   Vlastnické právo k Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím, a to za předpokladu, že byla Kupujícím nejpozději spolu převzetím uhrazena Kupní cena. Byla-li Kupní cena na základě dohody s Prodávajícím uhrazena později, přechází Vlastnické právo k Předmětu prodeje na Kupujícího až v okamžiku jejího uhrazení v plné výši.  
 
 
6. Kupní cena a platební podmínky
 
6.1. Ceny produktů jsou uvedené v českých korunách a jsou v nich zahrnuty: náklady spojené s obsluhou zakázky, náklady spojené s produktem, balením, obalem a DPH, ledaže je v popisu produktu uvedeno jinak. Kromě ceny produktu hradí Kupující Prodávajícímu náklady na dodání produktu, jejichž výše závisí na způsobu dodání zvoleném Kupujícím.
 
6.2.   Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu sjednanou Kupní cenu jedním z následujících způsobů:
a)       bankovním převodem (PayU),
b)      platební kartou v Internetovém obchodě,
c)       platební kartou při osobním odběru zboží,
d)      hotově při osobním odběru zboží,
e)      platební kartou při doručení zboží,
f)        hotově při doručení zboží – tzv. „na dobírku“
 
6.3.   Platbu je možné provést v českých korunách nebo v eurech. Za způsob platby „na dobírku“ může být Kupujícímu účtována další úplata v souladu s ceníkem nacházejícím se na webových stránkách Internetového obchodu: kotarbau.cz.
 
6.4.   V Internetovém obchodě funguje věrnostní program, v rámci něhož zákazníci získávají za každou objednávku body, které mohou později vyměnit za slevu na Zboží nabízené v Internetovém obchodě. Výše slevy závisí na počtu shromážděných bodů.
 
6.5.   V případě, že se jedná o speciální Zboží na objednávku nebo množství Zboží, které není obvyklé, může být ze strany Prodávajícího požadována úhrada zálohy. Prodávající se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat Kupujícího neprodleně.
 
6.6. Prostřednictvím nákupu na Internetovém obchodu kotarbau.cz Kupující vyjadřuje souhlas s tím, že mu budou zasílány faktury a dobropisy elektronickou formou.
 
 
7. Odstoupení od smlouvy
 
7.1.   Prodávající a Kupující jsou oprávněni odstoupit od Kupní smlouvy v případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou.
 
7.2.   Prodávající poskytuje jak Spotřebitelům, tak Podnikatelům právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy bylo Kupujícím Zboží převzato. Ve vztahu k podnikatelům se proto uplatní ustanovení obsažená v článku 8 těchto obchodních podmínek obdobně, s výjimkou toho, že Podnikateli nenáleží právo na vrácení nákladů vynaložených na dodání zboží.
 
7.3.   Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat Kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem nebo pokud vyjde najevo, že Kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s Prodávajícím. Prodávající zároveň Kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě Kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o Zboží nebo o Kupní ceně.
 
7.4.   Pokud Prodávající nebo Kupující odstoupí od Kupní smlouvy, má Kupující nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny po započtení případných pohledávek Prodávajícího, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího uvedený v Kupní smlouvě nebo v oznámení o odstoupení od smlouvy.
 
7.5.   Kupující je v důsledku odstoupení od smlouvy povinen vrátit Prodávajícímu Předmět prodeje, pokud jej převzal. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu Kupní cenu do 14 dnů ode dne, kdy se odstoupení od smlouvy stalo účinným, ne však dříve, než mu bude vrácen Předmět prodeje ze strany Kupujícího.
 
 
8.       Zvláštní ustanovení o odstoupení od smlouvy Kupujícího, který je Spotřebitelem
 
8.1.     Kupující, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne následujícího po dní, kdy bylo Spotřebitelem Zboží převzato. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy musí Spotřebitel Prodávajícího o svém odstoupení od této smlouvy informovat, a to zejména e-mailem na adresu: shop@kotarbau.eu nebo vyplněním online formuláře na webových stránkách Prodávajícího. Před vrácením zboží Kupující sdělí Prodávajícímu číslo faktury a číslo bankovního účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku, ledaže si strany dohodnou jiný způsob úhrady.  
 
8.2.     K odstoupení od Kupní smlouvy může Spotřebitel použít formulář odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Aby byla zachována lhůta k odstoupení od Kupní smlouvy, postačuje odeslat oznámení o odstoupení před jejím uplynutím.
 
8.3.   Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Kupní smlouvy, zaslat nebo dopravit Zboží na adresu provozovny partnerské společnosti Prodávajícího v České republice - olzalogistic.com, s.r.o., Lípová 1986, 737 01 Český Těšín. Zboží musí být nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebování. Veškeré náklady spojené s vrácením zboží nese Spotřebitel.
 
8.4.     Pokud Spotřebitel odstoupí od Kupní smlouvy, budou mu Prodávajícím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy došlo, vráceny všechny platby, které Spotřebitel uhradil Prodávajícímu v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, včetně nákladů na dodání zboží.  Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží nabízený Prodávajícím, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Platba však bude Spotřebiteli vrácena až po obdržení vráceného Zboží nebo po prokázání, že zboží bylo odesláno Prodávajícímu zpět, podle toho, co nastane dříve. Náklady na vrácení zboží nese Kupující, a to i v případě, kdy zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.
 
8.5.     Ani Spotřebitel však nemůže odstoupit od smlouvy:
a)       o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b)      o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c)       o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d)       o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e)      o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f)        o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g)       o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h)      o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i)        o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j)        o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k)       uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l)        o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 
8.6.     Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti. 
 
 
9.       Odpovědnost za vady
 
9.1.     Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Předmětu prodeje, pokud se vyskytnou na Předmětu prodeje.
 
9.2.     Kupující je povinen provést kontrolu Předmětu prodeje při převzetí Předmětu prodeje.
 
 
10. Odpovědnost za vady je-li kupující Spotřebitelem
 
10.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku.
10.2.  Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Spotřebitel věc převzal,
a)       má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné a dále, že
b)      se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c)       věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d)      je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e)      věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
10.3.  Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
10.4.  Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.
10.5.  Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Prodávající rovněž neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
10.6.  Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
10.7.  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje ustanovení článku 11 Obchodních podmínek upravující postup při uplatnění nároků z vadného plnění.
 
11.   Reklamace – uplatnění nároků z vadného plnění a posouzení vadnosti plnění
 
11.1.  Kupující může reklamaci nahlásit zejména e-mailem na adresu: shop@kotarbau.eunebo prostřednictvím online formuláře nacházejícího se na webových stránkách Prodávajícího. Nahlášení reklamace by mělo obsahovat popis zjištěných neshod a také rozsah reklamačních nároků.
 
11.2.  Kupující, který je Podnikatelem, může uplatnit reklamaci do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. V případě, že je Kupující Spotřebitelem, uplatní se reklamační lhůty obsažené v Občanském zákoníku popsané v článku 10 Obchodních podmínek.
 
11.3.  V případě, že je Kupující Spotřebitelem, je Prodávající povinen projednat reklamaci během tří pracovních dnů ode dne jejího nahlášení a v této lhůtě rozhodnout o reklamaci nebo případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení Spotřebiteli v této lhůtě sdělí. Reklamaci uplatněnou Spotřebitelem, včetně odstranění vady, Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, ledaže se se Spotřebitelem písemně dohodnou na delší lhůtě.
 
11.4.  Reklamace jsou přijímané v pracovní dny do 16.00 hodin. Reklamace, které budou nahlášené po této hodině, budou uznány za přijaty následující pracovní den.
 
11.5.  Maximální výše náhrady škody vzniklé v důsledku vady Předmětu Kupní smlouvy uzavřené s Podnikatelem nemůže překročit 100% hodnoty objednaného Zboží.
 
11.6.  Prodávající nese odpovědnost pouze za vlastní úkony a opomenutí. Prodávající nenese odpovědnost za důsledky činností a opomenutí třetích osob, zvláště za prodlení v předávání prostředků finančními ústavy a dopravci, prostřednictvím kterých bude uskutečňováno doručování Zboží Kupujícímu.
 
 
12.   Záruka za jakost
 
12.1.  Prodávající poskytuje Spotřebiteli ve vztahu ke Zboží nabízenému v Internetovém obchodě záruku za jakost v trvání 24 měsíců ode dne převzetí zboží.
 
12.2.  Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
 
12.3. Spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost nebo způsobil-li vadu vlastním zaviněním.
 
12.4. Pro postup uplatňování práv ze záruky platí obdobně ustanovení článku 11 Obchodních podmínek.
 
 
13.   Zvláštní ustanovení o mimosoudním řešení sporů pro případ, že Kupující je Spotřebitelem
 
13.1.  Vyřizování obvyklých stížností Spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy shop@kotarbau.eu. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.
 
13.2.  Pokud z Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je Spotřebitelem, vznikne jakýkoliv spor, má Spotřebitel možnost se na základě zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, zejména jeho ustanovení § 20n a násl., obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát -oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1) s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Návrh může Spotřebitel podat pouze v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.
 
13.3.  Veškeré informace a postupy pro mimosoudní řešení sporu jsou k dispozici rovněž na stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz).
 
13.4.  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
 
14.   Závěrečná ustanovení
 
14.1.  Kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím elektronických prostředků.  
 
14.2.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 
14.3.  Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky**.**
 
14.4.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, sjednávají strany, že se vztah řídí českým právem. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva – Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 160/1991 Sb.).
 
14.5.  V případě doručování písemností mezi smluvními stranami se za doručovací adresu považují sídlo Prodávajícího a bydliště či sídlo Kupujícího uvedené v objednávce.
 
14.6.  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den uzavření Kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je po jejím potvrzení Prodávajícím jako uzavřená smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, ledaže se strany dohodnou jinak. Nákupem Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
 
14.7.  Tyto obchodní podmínky Spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření Kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek. 
 
Obchodní podmínky účinné od 21.9.2022
 
 
Příloha č. 1 - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Příloha č. 1:
 
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
 
 
 
Oznámení o odstoupení od smlouvy
 
Adresát:
 
MK Trading Michał Kotarba
 
Sídlem:                                           Karpacka 1, 32-040 Świątniki Górne, Polsko,
REGON:                                          381578790
NIP:                                                 9442261558
Kontaktní e-mail:                          shop@kotarbau.eu
 
 
 
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto Zboží:
 
 
 
 
Datum obdržení Zboží:
 
 
 
 
Jméno a příjmení Kupujícího, adresa:
 
 
 
 
Číslo bankovního účtu Kupujícího:
 
 
 
 
Podpis Kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):
 
 
 
 
Datum a místo podpisu:

IdoSell Trusted Reviews
4.66 / 5.00 394 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-07-06
Byl jsem velice spokojen s rychlostí dodávky a zejména s rychlým vyřízením drobné reklamace.
2024-07-03
Rychlé vyřízení objednávky.
pixel