Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem uzavření kupní smlouvy je prodávající.

Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů

Jméno a příjmení:                        Michał Kotarba
Sídlo a kontaktní adresa:            Karpacka 1, 32-040 Świątniki Górne, Polsko
REGON:                                          381578790
NIP:                                                 9442261558
Telefon:                                          +48 512 825 487
E-mail:                                            shop@kotarbau.eu
(dále jen „správce“)
 
Účel, právní základ a rozsah zpracování osobních údajů

Kupující bere na vědomí, že pro účely vyřízení objednávky, její následné realizace a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracovává a uchovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), jeho osobní údaje, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mail a v případě podnikatele DIČ. Právním důvodem tohoto zpracování je splnění uzavřené smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

K výše uvedeným osobním údajům kupujícího mohou mít přístup pouze následující příjemci osobních údajů:
a)       smluvní dopravce, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři za účelem dodání zboží
b)      dodavatel IT služeb
c)       externí účetní kancelář
d)      společnost olzalogistic.com, s.r.o. a její zaměstnanci
e)      zaměstnanci správce osobních údajů
 
 
Doba uložení
 
Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu 3 let od učinění objednávky kupujícím s výhradou následujících případů.
 
Správce uvědomuje kupujícího, že má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (pokud dojde k nákupu zboží během roku 2022, musí být faktura uchována do konce roku 2027).
 
Správce má rovněž podle § 97 ve spojení s § 148 daňového řádu (č. 280/2009 Sb.) povinnost uchovat fakturu po dobu 3 let ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení. Za podmínek stanovených v § 148 daňového řádu může být výše uvedená doba uchování prodloužena.
 
Dále správce uvědomuje kupujícího, že má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (pokud dojde k nákupu zboží během roku 2022, musí být faktura uchována do konce roku 2032).
 
 
Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům
 
Kupující má podle článků 15 až 22 GDPR právo:
a)       na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, které zahrnuje právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a případně právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
b)      na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR;
c)       na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování;
d)      na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
e)      na přenositelnost osobních údajů podle článku 20 GDPR;
f)        vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.
g)       nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování podle článku 22 GDPR
 
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 
Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních, a to do 15 dnů od obdržení žádosti.
 
V případě zjištění nesrovnalostí při zpracovávání osobních údajů má kupující právo obrátit se na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, a podat k němu stížnost.
 
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

IdoSell Trusted Reviews
4.66 / 5.00 394 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-07-23
Vše ok
2024-07-06
Byl jsem velice spokojen s rychlostí dodávky a zejména s rychlým vyřízením drobné reklamace.
pixel